ΔΡΑΣΗ A.1: Υδρολογική έρευνα για τις περιοχές βιότοπων

ΔΡΑΣΗ A.2: Διαχειριστικό σχέδιο των βιοτόπων

ΔΡΑΣΗ A.3: Έρευνα ποιότητας νερού

ΔΡΑΣΗ A.4: Χαρτογράφηση βιότοπων

ΔΡΑΣΗ A.5: Κοινωνικοοικονομική μελέτη

ΔΡΑΣΗ A.6: Έρευνα για την ικανότητα βοσκής και άρδευσης

 

ΔΡΑΣΗ C.1: Αποκατάσταση της φυσικής υδροπεριόδου

ΔΡΑΣΗ C.2: Άρση της ρύπανσης των υδάτων

ΔΡΑΣΗ C.3: Περίφραξη του βιότοπου

ΔΡΑΣΗ C.4: Αφαίρεση των στερεών αποβλήτων

ΔΡΑΣΗ C.5: Σήμανση

ΔΡΑΣΗ C.6: Πότισμα ζωικού κεφαλαίου

 

ΔΡΑΣΗ D.1: Σταθμοί ελέγχου και παρακολούθησης

ΔΡΑΣΗ D.2: Υδρολογικός έλεγχος

ΔΡΑΣΗ D.3: Έλεγχος ποιότητας νερού

ΔΡΑΣΗ D.4: Οικολογική καταγραφή (Μακροασπόνδυλη πανίδα)

ΔΡΑΣΗ D.5: Εφαρμογή διαχειριστικού σχεδίου βιότοπων

 

ΔΡΑΣΗ E.1: Περιβαλλοντική εκπαίδευση

ΔΡΑΣΗ E.2: Ιστοχώρος προγράμματος

ΔΡΑΣΗ E.3: Εντυπη Διαφήμιση

ΔΡΑΣΗ E.4: Ενημερωτικά περίπτερα

ΔΡΑΣΗ E.5: Εκδηλώσεις και σεμινάρια

ΔΡΑΣΗ E.6: Δημοσιεύσεις (επιστημονικές και μη τεχνικές)

ΔΡΑΣΗ E.7: Διαφήμιση του προγράμματος

ΔΡΑΣΗ E.8: Εκθεσιακό κέντρο