• BSc in Biology (University of Patras, Greece, 1975)
  • MSc in Marine Biology (University of Athens, Greece, 1977)
  • PhD in Fishery Biology (University of Aberdeen/Marine Laboratory, UK, 1983)