ΞΕΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ, ποιο θρεπτικά από μπον φιλέ

“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 24.02.2023, σελ. 8