Σκοπός του έργου είναι η ιχθυολογική μελέτη για δύο προτεινόμενα μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ):

α) ΜΥΗΕ Τσεμπερούλας επί του υδατορέματος Τσεμπερούλας (παραπόταμος του ποταμού Αλφειού) στην ΤΚ Πλατιάνας, Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστενών, Περιφερειακή Ενότητα Ηλίειας και

β) ΜΥΗΕ Κρανιάς επί του υδατορέματος Κρανιάς (παραπόταμος του ποταμού Αχελώου) ΤΚ Κρανιάς Δήμου Μετεώρων, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Πρωταρχικός στόχος της μελέτης θα είναι η επιβεβαίωση ή μη της παρουσίας ειδών ιχθύων στα υπό εξέταση ρέματα. Στην περίπτωση παρουσίας ειδών ιχθυοπανίδας θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή των ειδών/είδους, η σύνθεση των ιχθυοκοινοτήτων, η αφθονία τους, η ηλικιακή και η χωρική τους κατανομή, καθώς και θα διατυπωθεί η τεκμηριωμένη άποψη το εάν και κατά πόσο τα προτεινόμενα έργα θα επηρεάσουν πληθυσμιακά τα είδη της ιχθυοπανίδας που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή των έργων ή δυνητικά θα εμποδίζουν την εξάπλωση τους για την εκπλήρωση των βιολογικών τους αναγκών. Τέλος, θα προταθούν ενδεικτικά μέτρα άμβλυνσης των πιθανών επιπτώσεων από τα προτεινόμενα έργα.

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, θα πραγματοποιηθούν ιχθυολογικές δειγματοληψίες σε επιλεγμένες αντιπροσωπευτικές θέσεις προκειμένου να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση του τμήματος της λεκάνης απορροής του ρέματος, η οποία αναμένεται να επηρεαστεί από την κατασκευή και λειτουργία των προτεινόμενων έργων. Για κάθε έργο, θα πραγματοποιηθούν δύο εποχιακές δειγματοληψίες, καλύπτοντας τις περιόδους της υψηλής (άνοιξη) και χαμηλής (καλοκαίρι) παροχής.